Tarieven behandelingen 2018

  Tarief
Intake consult incl. tussentijdse evaluatie € 100,-
Vervolgconsult incl. tussentijdse evaluatie € 80,-
Ayurvedische lichaamsmassage € 100,-
Kindertolk traject Op aanvraag
Herhalen / verzenden geneesmiddel € 20,-
Telefonisch consult / vragen per e-mail, per kwartier             € 20,-
Mocht je verhinderd zijn, wil je dan 24 uur van tevoren afbellen (niet mailen), anders ben ik genoodzaakt het consult in rekening te brengen.


Worden de consulten vergoed door de zorgverzekering?

De behandelingen worden geheel of gedeeltelijk vergoed door je zorgverzekeraar, mits je aanvullend verzekerd bent.  De vergoedingen gaan NIET van je eigen risico af.
Ik ben geregisteerd lid bij de NVKH voor klassieke homeopathische consulten en de BATC voor de overige natuurgeneeskundige consulten. Neem voor de behandeling contact op met je zorgverzekeraar om te checken of je de consulten vergoed krijgt. Ik sta vermeld in de zorggids.


Belangrijk:

De zorgverzekeraar verplicht dat je zorgpolisnummer op de factuur vermeld worden. Wil je het eerste consult je zorgverzekeringskaart meebrengen?

Klachten:

Via de beroepsvereniging NVKH is mijn klachtenregeling volgens de WKKGZ (Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen Zorg) geregeld.
Klachtenfunctionarissen en geschilleninstantie worden beiden gecoördineerd door Quasir.
Het klachtenreglement voldoet volledig aan de wettelijke vereisten.  Quasir heeft een digitale folder ontwikkeld. Bij de downloads kun je deze downloaden.

Als BATC therapeut beschik ik over een aansluiting bij een geschillencommissie waardoor ik tegemoet kom aan de eis zoals die door de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg) verplicht wordt gesteld. Zie camcoop.nl .  Het reglement behorende bij de Geschillencommissie waarbij ik aangesloten ben kunt u via de link Reglement Geschillencommissie downloaden.
Indien u een klacht hebt meld deze dan eerst bij de BATC die een mediation traject zal starten. Indien dit geen bevredigende oplossing biedt wordt uw klacht gemeld bij de geschillencommissie.


UW PRIVACY:

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend homeopaat en natuurgericht therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:
·    zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens,
·    er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelend homeopaat en natuurgericht therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.
Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
·    Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de behandeling is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar.  Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
·    Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
·    voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
·    Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.
Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA
Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.
•    Uw naam, adres en woonplaats
•    uw geboortedatum
•    de datum van de behandeling
•    een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld 'natuurgeneeskundig consult’, of 'klassiek homeopathisch consult’
•    de kosten van het consult
•    uw zorgverzekeringsnummer

Registraties:

Mijn kvk dossiernummer is: 32151710
NVKH beroepsregistratienummer: 03-1285
RBCZ koepelorganisatie: 170041R
BATC beroepsregistratienummer: BR-01389
AGB zorgverlenerscode: 90-033789
AGB Praktijkcode: 90-012774